tổng hợp văn bản thuế gtgtCộng đồng kế toán Việt Nam tổng hợp một số luật, luật sửa đổi bổ sung, các thông tư, nghị định, các văn bản liên quan đến hệ thống thuế giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau:

LuatNgày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Theo đó, bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ. 

LuatLuật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế:

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13

- Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

LuatLuật số 31/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Ngày hiệu lực: 01/01/2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này

Một số điểm lưu ý:

Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Luật thuế GTGT 2008Điều 1. Phạm vi điều chỉnh           

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Mời các bạn xem đầy đủ nội dung:

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ