Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13Ngày 19/06/2013 Quốc hội ban hành Luật số: 32/2013/QH13 : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Toàn văn Luật như sau:

QUỐC HI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lut s: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 m 2013

LUẬT

SA ĐI, B SUNG MT SỐ ĐIỀU CA LUT THU THU NHẬP DOANH NGHIP

Căn c Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban nh Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut thuế thu nhập doanh nghip s 14/2008/QH12.

Điều 1

Sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thuế thu nhp doanh nghip:

1. Khoản 3 Điu 2 được sa đi, b sung như sau:

 “3. s thưng trú ca doanh nghip nước ngoài là s sn xut, kinh doanh mà thông qua s này, doanh nghip nước ngoài tiến hành mt phần hoặc toàn b hot đng sản xut, kinh doanh ti Việt Nam, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điu hành, nhà máy, công xưng, phương tiện vn ti, m du, m k, m hoặc đa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Đa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đt, lp p;

c) s cung cấp dịch vụ, bao gm cả dch v tư vn thông qua ngưi làm ng hoc t chc, nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghip c ngoài;

đ) Đại din ti Vit Nam trong trưng hp là đại din có thẩm quyền ký kết hp đng đng tên doanh nghip nưc ngoài hoặc đại din không thẩm quyền ký kết hợp đng đứng tên doanh nghip nước ngoài nhưng thưng xuyên thc hiện vic giao hàng hoá hoặc cung ng dch v ti Vit Nam.

2. Khoản 2 Điu 3 được sa đi, b sung như sau:

2. Thu nhp khác bao gm thu nhập từ chuyển nhưng vốn, chuyển nhưng quyền góp vn; thu nhp tchuyển nhưng bất động sn, chuyển nhưng dán đu , chuyển nhưng quyền tham gia dán đu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác, chế biến khoáng sn; thu nhp t quyền sdụng tài sn, quyền s hu tài sn, k c thu nhập t quyền s hu t tu theo quy đnh ca pháp lut; thu nhập t chuyển nhưng, cho thuê, thanh lý tài sn, trong đó các loi giấy t giá; thu nhp t lãi tin gi, cho vay vốn, bán ngoi tệ; khon thu t n khó đòi đã xoá nay đòi đưc; khon thu t n phải trkng xác định được ch; khon thu nhập t kinh doanh ca những năm trước b b sót và các khon thu nhp khác, k c thu nhập t hot động sản xut, kinh doanh ngoài Vit Nam.

3. Sa đổi, b sung khon 1 và khon 4 Điều 4; b sung các khon 8, 9, 10 và 11 vào Điu 4 như sau:

 “1. Thu nhập t trồng trọt, chăn ni, nuôi trng thủy sn, sản xuất muối ca hợp tác xã; thu nhp ca hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghiệp đa bàn có điu kiện kinh tế - xã hi khó khăn hoặc đa bàn điều kin kinh tế - xã hội đặc bit khó khăn; thu nhp ca doanh nghip t trồng trt, chăn nuôi, ni trồng thy sản đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi đặc bit khó khăn; thu nhp từ hot đng đánh bt hải sn.

 “4. Thu nhp t hot động sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch vca doanh nghiệp có t30% slao động nh quân trong năm trở lên là người khuyết tt, ngưi sau cai nghin, ngưi nhiễm vi rút gây ra hi chứng suy giảm miễn dịch mắc phi người (HIV/AIDS) và s lao động nh quân trong năm t hai mươi ngưi tr lên, không bao gồm doanh nghip hot đng trong lĩnh vc tài chính, kinh doanh bt đng sn.

 “8. Thu nhp tchuyển nhưng chứng chgiảm phát thải (CERs) ca doanh nghip được cấp chứng ch giảm phát thi.

9. Thu nhp t thc hin nhiệm v Nhà nước giao ca Ngân hàng Phát triển Vit Nam trong hot động tín dng đu tư phát trin, n dng xut khu; thu nhp t hoạt động tín dụng cho ngưi nghèo và các đi ng chính sách khác ca Ngân hàng Chính sách xã hi; thu nhập ca các qu tài chính nhà nưc và qukhác ca Nhà nước hot động không vì mc tiêu lợi nhuận theo quy định ca pháp lut; thu nhập ca t chc mà Nhà nước s hu 100% vn điu l do Chính ph thành lập để xử lý nxấu ca các t chức tín dng Việt Nam.

10. Phn thu nhp không chia ca cơ s thc hin xã hi hoá trong lĩnh vc giáo dục - đào to, y tế và lĩnh vc xã hi hoá khác đ li đ đu tư phát trin cơ s đó theo quy định ca lut chuyên ngành v lĩnh vc giáo dc - đào to, y tế và nh vc xã hội hoá khác; phn thu nhp nh thành tài sản không chia ca hp c xã đưc thành lp và hot đng theo quy định ca Lut hp tác xã.

11. Thu nhp t chuyn giao công nghthuc lĩnh vc ưu tiên chuyn giao cho t chc, cá nhân địa bàn có điu kin kinh tế - xã hi đc bit khó khăn.

4. Khoản 3 Điu 7 được sa đi, b sung như sau:

 “3. Thu nhập t hoạt đng chuyển nhưng bt đng sn, chuyển nhưng dự án đu tư, chuyển nhưng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác, chế biến khoáng sn phi xác định riêng đ kê khai np thuế. Thu nhp t chuyển nhưng dự án đu (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sn), thu nhập tchuyển nhưng quyền tham gia dự án đu tư (trừ chuyển nhưng quyền tham gia d án thăm , khai thác khoáng sn), thu nhp t chuyển nhưng bt đng sn nếu l thì s l này được bù trừ với lãi ca hot động sn xut, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

5. Điu 9 được sa đổi, b sung như sau:

 “Điều 9. Các khoản chi đưc trừ và không đưc trừ khi c đnh thu nhp chu thuế

1. Trừ các khon chi quy đnh ti khon 2 Điu này, doanh nghip đưc trừ mi khon chi khi xác đnh thu nhập chu thuế nếu đáp ứng đ các điều kin sau đây:

a) Khon chi thc tế phát sinh liên quan đến hoạt đng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip; khoản chi thc hiện nhiệm v quc phòng, an ninh ca doanh nghip theo quy đnh ca pháp lut;

b) Khoản chi đ hoá đơn, chng t theo quy định ca pháp lut. Đối vi hoá đơn mua hàng hoá, dch v tng lần có giá tr thai mươi triu đng trở lên phi có chng t thanh toán không ng tin mt, trừ các trưng hp không bắt buc phải có chng t thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định ca pháp lut.

2. c khon chi không đưc tr khi xác định thu nhp chịu thuế bao gm:

a) Khoản chi không đáp ứng đ các điu kin quy định tại khoản 1 Điu này, trừ phn giá tr tn thất do thiên tai, dch bnh và trưng hợp bất kh kháng khác không đưc bi thưng;

b) Khon tiền phạt do vi phạm hành cnh;

c) Khon chi được bù đắp bng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi phí qun lý kinh doanh do doanh nghip nưc ngoài phân bổ cho cơ s thưng trú tại Vit Nam vượt mc tính theo phương pháp phân b do pháp lut Vit Nam quy đnh;

đ) Phần chi t mc theo quy định ca pháp lut về trích lp dự phòng;

e) Phn chi trả lãi tin vay vốn sản xut, kinh doanh ca đi tưng không phải là t chc tín dụng hoc t chc kinh tế vưt quá 150% mc lãi sut bn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ng b ti thi điểm vay;

g) Khon trích khu hao tài sn c định không đúng quy định ca pháp lut;

h) Khon trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp lut;

i) Tin lương, tin công ca chdoanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lp viên doanh nghiệp không trc tiếp tham gia điu hành sản xut, kinh doanh; tiền lương, tin công, các khon hch toán chi khác đ chi trả cho người lao động nhưng thc tế không chi trả hoặc kng có hóa đơn, chứng t theo quy định của pháp lut;

k) Phần chi tr lãi tin vay vn tương ứng vi phn vn điều l còn thiếu;

l) Phn thuế g trị gia tăng đầu vào đã được khu tr, thuế giá trị gia tăng np theo phương pháp khu trừ, thuế thu nhp doanh nghip;

m) Phần chi qung cáo, tiếp th, khuyến mi, hoa hng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hi ngh, h trợ tiếp th, h tr chi phí liên quan trc tiếp đến hot động sản xut, kinh doanh vưt quá 15% tng s chi được tr. Tng s chi đưc trừ kng bao gồm các khon chi quy định ti điểm này; đi vi hoạt động thương mi, tổng s chi được trừ không bao gm giá mua ca hàng hoá bán ra;

n) Khon tài trợ, tr khon tài tr cho giáo dục, y tế, nghiên cu khoa học, khc phc hu qu thiên tai, làm nhà đi đoàn kết, nhà tình nga, nhà cho c đối tưng chính sách theo quy định ca pháp lut, khon i trtheo chương trình ca Nhà nưc dành cho các đa phương thuộc đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi đc bit khó khăn;

o) Phn trích np qu hưu trí t nguyện hoặc qu tính chất an sinh xã hi, mua bo hiểm hưu trí t nguyện cho người lao đng vưt mc quy định theo quy đnh ca pháp lut;

p) Các khoản chi ca hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bo him, x s, chứng khoán và mt s hot đng kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Btrưng B Tài chính.

3. Khon chi bng ngoại t được trừ khi xác định thu nhập chu thuế phi quy đi ra đồng Việt Nam theo t giá giao dch bình quân trên th trưng ngoi t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam công b ti thời điểm phát sinh khoản chi bng ngoi tệ.

Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

6. Điu 10 được sa đi, b sung như sau:

 “Điều 10. Thuế sut

1. Thuế suất thuế thu nhp doanh nghip là 22%, trừ trưng hp quy định tại khon 2, khon 3 Điều này và đối tưng được ưu đãi v thuế sut quy định tại Điều 13 của Lut y.

Nhng trưng hp thuc din áp dng thuế sut 22% quy đnh tại khon này chuyển sang áp dng thuế sut 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Doanh nghip có tng doanh thu năm không quá hai mươi t đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác đnh doanh nghip thuc đi tưng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này doanh thu ca năm trước liền kề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghip đi vi hoạt động tìm kiếm, thăm , khai thác du, khí và tài nguyên quý hiếm khác ti Việt Nam t 32% đến 50% phù hp với từng dự án, từng skinh doanh.

Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

7. Điều 13 được sa đi, b sung như sau:

 “Điều 13. Ưu đãi v thuế sut

1. Áp dng thuế sut 10% trong thi gian mười lăm năm đi vi:

a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện d án đầu tư mới tại đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi đc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: nghiên cu khoa hc và phát triển công nghệ; ứng dụng công ngh cao thuc danh mc ng ngh cao được ưu tiên đu tư phát trin theo quy định ca Lut công ngh cao; ươm tạo công ngh cao, ươm tạo doanh nghip công ngh cao; đu tư mạo hiểm cho phát trin công ngh cao thuc danh mc công ngh cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy đnh ca Luật công ngh cao; đu tư xây dựng - kinh doanh cơ s ươm tạo công ngh cao, ươm tạo doanh nghip công ngh cao; đu tư phát trin s h tng đặc biệt quan trọng ca Nhà nước theo quy định ca pháp lut; sản xut sản phẩm phần mm; sản xuất vt liu composit, các loi vt liu xây dng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lưng tái to, năng lưng sạch, năng lưng t việc tiêu hủy chất thi; phát trin công ngh sinh hc; bo vmôi trưng;

c) Thu nhp ca doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dụng công nghệ cao theo quy định ca Luật công nghcao;

d) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới trong lĩnh vc sn xuất (trừ d án sn xuất mặt hàng thuc din chu thuế tiêu th đặc bit, d án khai thác khoáng sn) đáp ng mt trong hai tiêu chí sau:

- D án quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gii ngân không quá ba năm k t ngày được cấp Giấy chng nhn đu tư và tổng doanh thu tối thiu đạt mười nghìn t đng/năm, chậm nhất sau ba năm k tnăm doanh thu;

- D án quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gii ngân không quá ba năm ktngày đưc cấp Giấy chng nhn đu tư và sdụng trên ba nghìn lao đng.

2. Áp dng thuế sut 10% đi vi:

a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện hoạt đng xã hi hoá trong lĩnh vc giáo dc - đào to, dạy nghề, y tế, văn hoá, ththao và môi trường;

b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư - kinh doanh nhà ở xã hi đ bán, cho thuê, cho thuê mua đi vi các đi tưng quy định ti Điều 53 ca Luật nhà ở;

c) Thu nhp ca cơ quan báo chí từ hot đng báo in, kể cả qung cáo trên báo in theo quy định ca Lut báo chí; thu nhp ca quan xuất bn t hot động xut bn theo quy đnh ca Lut xut bản;

d) Thu nhp ca doanh nghip t: trng, chăm c, bảo vệ rng; nuôi trồng nông, lâm, thy sản đa bàn điều kiện kinh tế - xã hi khó khăn; sản xut, nhân và lai to giống cây trng, vt nuôi; sản xut, khai thác và tinh chế muối, trừ sn xuất mui quy định tại khoản 1 Điu 4 ca Luật này; đu tư bo quản nông sn sau thu hoch, bo qun nông sn, thủy sản và thực phm;

đ) Thu nhập ca hp tác xã hot động trong lĩnh vc ng nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip không thuc địa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn hoặc địa bàn điu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhp ca hợp tác xã quy đnh tại khon 1 Điu 4 ca Lut y.

3. Áp dng thuế sut 20% trong thi gian mười năm đi với:

a) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới tại địa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn;

b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: sản xut thép cao cp; sn xut sn phm tiết kiệm năng lưng; sn xut máy móc, thiết b phc v cho sản xut ng nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip; sản xuất thiết b tưi tiêu; sn xut, tinh chế thc ăn gia súc, gia cầm, thu sản; phát triển ngành ngh truyền thống.

T ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhp ca doanh nghip quy định ti khon này được áp dng thuế sut 17%.

4. Áp dụng thuế sut 20% đi với thu nhp ca Qu tín dụng nhân dân và t chc tài chính vi mô.

Tngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhp ca Qu tín dng nhân dân và tổ chc tài chính vi mô được áp dng thuế suất 17%.

5. Đi vi d án cần đặc biệt thu hút đu tư quy mô lớn và công nghệ cao thì thi gian áp dng thuế sut ưu đãi th kéo dài thêm, nhưng thi gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm.

6. Thời gian áp dng thuế suất ưu đãi quy đnh tại Điu này được tính tnăm đầu tiên d án đu tư mới ca doanh nghip doanh thu; đi với doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghip nông nghip ứng dụng công ngh cao được tính t ngày được cp giấy chứng nhn là doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghiệp nông nghiệp ng dng công nghệ cao; đi vi dán ứng dụng công nghệ cao được nh t ngày được cp giấy chứng nhn d án ứng dng công nghệ cao.

Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

8. Điu 14 được sa đi, b sung như sau:

 “Điều 14. Ưu đãi v thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập ca doanh nghiệp t thc hin d án đầu tư mới quy định ti khon 1, điểm a khon 2 Điu 13 ca Lut này và doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghiệp ứng dng công nghệ cao được miễn thuế tối đa kng quá bn năm và giảm 50% s thuế phi nộp ti đa không quá chín năm tiếp theo.

2. Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi quy định ti khon 3 Điều 13 ca Luật này và thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mới tại khu công nghip, trừ khu công nghip thuc địa bàn điu kin kinh tế - xã hội thun lợi theo quy định ca pháp lut đưc min thuế tối đa không quá hai năm và gim 50% s thuế phi nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

3. Thi gian miễn thuế, giảm thuế đi vi thu nhập ca doanh nghiệp tthc hin d án đu tư mới quy định ti khoản 1 và khon 2 Điều này được nh t năm đầu tiên có thu nhp chu thuế t d án đu tư, trưng hợp kng có thu nhập chu thuế trong ba năm đu, k t năm đầu tiên có doanh thu t d án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính t năm th tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đi vi doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy đnh ti điểm c khoản 1 Điều 13 ca Luật này được tính t ngày được cấp giy chứng nhận là doanh nghip công nghcao, doanh nghiệp nông nghip ng dụng công nghệ cao.

4. Doanh nghiệp có d án đầu tư phát triển d án đu tư đang hoạt động thuc lĩnh vc, đa bàn ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh ca Luật này m rộng quy mô sản xut, nâng cao công sut, đi mi công ngh sn xuất (đu tư m rộng) nếu đáp ứng mt trong ba tiêu chí quy định tại khon này thì được la chn hưng ưu đãi thuế theo d án đang hot đng cho thi gian còn lại (nếu có) hoc được miễn thuế, gim thuế đối vi phn thu nhp tăng thêm do đu tư m rng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhp tăng thêm do đu tư m rng quy định ti khoản này bng vi thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đi với d án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vc ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip.

D án đầu m rộng được hưng ưu đãi quy đnh ti khoản y phải đáp ng mt trong các tiêu chí sau:

a) Nguyên giá tài sn c đnh tăng thêm khi d án đu tư hoàn thành đi vào hoạt đng đạt ti thiu t hai mươi t đồng đi với d án đầu tư m rộng thuc nh vc hưng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định ca Lut này hoặc từ mười tđồng đi vi các dán đu m rộng thc hiện ti đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn hoc địa bàn điều kin kinh tế - xã hội đặc bit khó khăn theo quy định ca pháp lut;

b) T trọng nguyên giá tài sản c định tăng thêm đạt ti thiu t 20% so vi tng nguyên giá tài sn c đnh trước khi đu tư;

c) Công sut thiết kế tăng thêm tối thiểu t 20% so vi công sut thiết kế trước khi đu .

Trưng hp doanh nghip đang hoạt đng có đầu tư m rộng thuc lĩnh vc, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định ca Lut này mà không đáp ứng mt trong ba tiêu chí quy định ti khoản này thì áp dng ưu đãi thuế theo d án đang hoạt động cho thi gian còn lại (nếu có).

Trưng hp doanh nghip đưc hưng ưu đãi thuế theo din đu tư mrộng thì phn thu nhp ng thêm do đầu tư mrộng đưc hạch toán riêng; trưng hp không hạch toán riêng đưc thì thu nhp t hot đng đu tư m rộng xác định theo t l gia nguyên giá tài sn c định đu tư mi đưa vào s dng cho sn xut, kinh doanh tn tng nguyên giá tài sn c đnh ca doanh nghip.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy đnh tại khon này được tính t năm d án đu hoàn thành đưa vào sản xut, kinh doanh.

Ưu đãi thuế quy định ti khon này không áp dụng đối vi c trưng hp đu tư m rộng do sáp nhp, mua li doanh nghip hoc d án đu tư đang hot động. Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

9. Bổ sung khoản 3 vào Điu 15 như sau:

 “3. Doanh nghip thc hiện chuyển giao công ngh thuc lĩnh vc ưu tiên chuyển giao cho t chc, nhân ở đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn được giảm 50% s thuế thu nhp doanh nghip tính trên phần thu nhp từ chuyển giao công ngh.

10. Điều 16 được sa đổi, b sung như sau:

 “Điều 16. Chuyển l

1. Doanh nghiệp có l được chuyển l sang năm sau; s l này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển l không quá năm năm, k tnăm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

2. Doanh nghip có l t hoạt đng chuyển nhưng bt động sn, chuyn nhưng d án đầu tư, chuyển nhưng quyền tham gia d án đầu tư sau khi đã thc hin bù trừ theo quy đnh tại khoản 3 Điều 7 ca Luật này nếu còn l và doanh nghip có lthoạt động chuyển nhưng quyền thăm , khai thác khoáng sn được chuyển l sang năm sau vào thu nhập tính thuế ca hoạt đng đó. Thời gian chuyển lỗ theo quy định tại khon 1 Điều này.

11. Khon 1 Điều 17 được sa đi, b sung như sau:

 “1. Doanh nghiệp thành lp hot động theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam được trích ti đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm đ lp Qu phát trin khoa hc và công ngh ca doanh nghip. Riêng doanh nghip nhà nước, ngoài vic thc hin trích Qu phát triển khoa hc và công ngh theo quy đnh ca Luật này còn phải bo đảm t l trích Qu phát trin khoa hc và công ngh tối thiu theo quy đnh ca pháp lut v khoa học và công ngh.

12. Điều 18 được sa đổi, b sung như sau:

 “Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghip quy định ti các điều 13, 14, 15, 16 và 17 ca Luật này áp dng đi với doanh nghip thc hiện chế đ kế toán, hoá đơn, chng t np thuế theo kê khai.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghip theo diện d án đầu tư mới quy định tại Điều 13 và Điều 14 ca Luật này không áp dụng đi vi các trưng hp chia, tách, sáp nhp, hp nht, chuyển đi hình thc doanh nghip, chuyển đi s hu và trưng hợp khác theo quy đnh ca pháp lut.

2. Doanh nghip phải hạch toán riêng thu nhập thot động sn xut, kinh doanh được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 ca Luật này với thu nhp t hoạt động sn xut, kinh doanh không đưc ưu đãi thuế; trưng hp kng hạch toán riêng đưc thì thu nhập thot động sn xut, kinh doanh được ưu đãi thuế đưc xác định theo tỷ l gia doanh thu ca hot động sn xut, kinh doanh đưc ưu đãi thuế trên tổng doanh thu ca doanh nghip.

3. Thuế suất 20% quy định tại khon 2 Điu 10 và quy đnh v ưu đãi thuế tại khoản 1 và khoản 4 Điu 4, Điều 13 và Điều 14 ca Lut này kng áp dụng đi vi:

a) Thu nhập t chuyển nhưng vốn, chuyển nhưng quyền p vốn; thu nhập t chuyển nhưng bt đng sn, trừ nhà xã hi quy định tại Điu 13 ca Luật này; thu nhp t chuyển nhưng d án đầu tư, chuyển nhưng quyền tham gia dự án đu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác khoáng sn; thu nhp t hoạt động sn xut, kinh doanh ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập thot động tìm kiếm, thăm , khai thác du, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhp từ hot động khai thác khoáng sn;

c) Thu nhp t kinh doanh dch v thuc din chu thuế tiêu th đặc bit theo quy định ca Luật thuế tiêu th đặc bit;

d) Trưng hợp khác theo quy đnh ca Chính ph.

4. Trong cùng mt thời gian, nếu doanh nghip được hưng nhiều mc ưu đãi thuế khác nhau đi vi cùng mt khon thu nhp thì doanh nghiệp được la chn áp dụng mc ưu đãi thuế có lợi nht.

Điều 2

1. Luật này hiệu lực thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định ti khoản 2 Điu y.

2. Quy đnh váp dụng thuế sut 20% đi với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi t đng ti khoản 6 Điu 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đi vi thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư - kinh doanh nhà xã hội tại khon 7 Điu 1 ca Lut này được thc hin t ngày 01 tháng 7 năm 2013.

3. Doanh nghip có d án đu tư mà nh đến hết k nh thuế năm 2013 còn đang trong thi gian hưng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip (thuế sut, thời gian min, giảm thuế) theo quy định ca các văn bản quy phạm pháp lut vthuế thu nhập doanh nghip trưc thời đim Luật này hiệu lc thi hành thì tiếp tục được hưng cho thời gian còn lại theo quy định ca các văn bản đó. Trưng hp đáp ng điu kin ưu đãi thuế theo quy định ca Luật này thì đưc la chn ưu đãi đang hưng hoc ưu đãi theo quy định ca Luật này theo din ưu đãi đối với đu tư mới cho thi gian còn li nếu đang hưng theo din doanh nghiệp thành lp mới t d án đu tư hoc theo din ưu đãi đi vi đu tư mở rng cho thời gian còn li nếu đang hưng theo din đầu tư mrng.

Tính đến hết k nh thuế năm 2015, trưng hp doanh nghip d án đu tư đang được áp dng thuế sut ưu đãi 20% quy đnh ti khon 3 Điều 13 Luật thuế thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 được sa đi, b sung ti khon 7 Điu 1 ca Luật này thì k t ngày 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dng mc thuế sut 17% cho thi gian còn li.

4. Bãi b các nội dung quy đnh v thuế thu nhp doanh nghiệp ti các điu, khon ca các luật sau đây:

a) Khon 2 Điu 7 ca Luật bo hiểm tiền gi s 06/2012/QH13;

b) Khon 2 Điu 4 ca Luật bo hiểm y tế s 25/2008/QH12;

c) Khon 1 Điu 10; khon 1 Điu 12; khoản 2 Điu 18; khon 2 Điều 19; khon 1 và khoản 2 Điều 22; khon 3 Điều 24 và khon 2 Điều 28 ca Luật công nghệ cao s 21/2008/QH12;

d) Các khon 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điu 44, Điều 45 ca Luật chuyển giao công ngh s 80/2006/QH11;

đ) Khoản 1 Điu 53, khon 5 Điu 55 và khon 3 Điu 86 ca Luật dạy ngh s 76/2006/QH11;

e) Khon 1 Điu 68 ca Luật ngưi lao đng Vit Nam đi làm việc ti nước ngoài s 72/2006/QH11;

g) Khon 2 Điu 6 ca Luật bo hiểm hội s 71/2006/QH11;

h) Khon 3 Điu 8 ca Luật trợ giúp pháp lý s 69/2006/QH11;

i) Khon 3 Điu 66 ca Lut giáo dc đi học s 08/2012/QH13;

k) Điu 34 ca Lut người khuyết tt s 51/2010/QH12;

l) Khon 4 Điu 33 ca Lut đầu tư s 59/2005/QH11;

m) Khoản 2 Điu 58, khon 2 Điều 73, khoản 3 Điều 117 và khoản 3 Điu 125 ca Lut doanh nghip s 60/2005/QH11.

5. Chính phquy định chi tiết, hưng dn thi hành các điu, khon đưc giao trong Lut.

Lut này đã được Quc hi nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 m 2013.

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ