Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệpCộng đồng kế toán Việt nam tổng hợp, các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế thu nhập doanh nghiệp, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Xin mời xem nội dung chi tiết...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13Ngày 19/06/2013 Quốc hội ban hành Luật số: 32/2013/QH13 : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 3

Ngày hiệu lực:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

2. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ