logo

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT NĂM 2019

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH. Điểm thay đổi lớn nhất Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 So với Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 là: 
Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào quỹ Bảo hiểm xã hội (3% vào quỹ m đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
Ngoài 17% nêu trên, doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
+ Trước ngày 1/6/2017: đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động.
+ Nhưng kể từ ngày 1/6/2017 chỉ phải đóng là 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động (Theo điều 22 của QĐ 595)
Riêng mức đóng BHYT và BHTN không thay đổi (Điều 14, Điều 18).

I. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm mới nhất áp dụng 01/01/2018như sau:

Trách nhiệm đóng
của các đối tượng
Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXH BH TNLĐ - BNN BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh nghiệp đóng 17% 0.5% 3% 1% 21,5%
Người LĐ đóng 8% 0 1.5% 1% 10,5%
  TỔNG 32%
(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)
(Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)


Ghi chú: 
BH TNLĐ - BNN: là bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực -  quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì tỷ lệ trích nộp hay cũng chính là mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

+ Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHCác bạn vui lòng xem chi tiết tại mục II (phía dưới)
+ Ngoài các khoản trích về bảo hiểm bắt buộc nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên Đoàn Lao Động Quận/Huyện. Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP). 2% kinh phí công đoàn này, doanh nghiệp phải đóng tất, người lao động không phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng nếu người lao động tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí.

+ Trước ngày 1/6/2017, Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm được thực hiện như sau:
Trách nhiệm đóng 
của các đối tượng
Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXH BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh nghiệp đóng 18% 3% 1% 22%
Người LĐ đóng 8% 1.5% 1% 10,5%
  TỔNG 32,5%
(Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH)

II. Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2018: được hướng dẫn tại điều 6 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH

1. Đối với khối hành chính sự nghiệp: Tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương).

2. Đối với khối doanh nghiệp: Tiền lương do đơn vị quyết định
Từ ngày 01/01/2018 trở đi: tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH :
2.2 Mức Lươngghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
2.2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
* Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm bắt buộcphụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
2. 3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động
* Các khoản không phải đóng bảo hiểm bắt buộc:
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Các điểm kế toán cần quan tâm khi xác định mức lương để tham gia BHXH năm 2018:

1. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2018 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018
+ Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nghị định 141/2017/NĐ-CP như sau:

VÙNG   Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)
So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2017
Vùng 1 3.980.000 đồng/tháng Tăng 230.000 đồng/tháng 
Vùng 2 3.530.000 đồng/tháng Tăng 210.000 đồng/tháng 
Vùng 3 3.090.000 đồng/tháng Tăng 190.000 đồng/tháng 
Vùng 4 2.760.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng

Năm 2018, Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 6,5% so với năm 2017.

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội.
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nh
ất mà bà nhận được năm2018, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT.BHYT,BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2018 là:
3.980.000 + (7% x 3.980.000) = 4.258.600 đồng/tháng

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, Mức lương tối thiểu chung hiện nay là1.300.000 đồng/tháng theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.
(Từ ngày 1/7/2018 mức lương tối thiểu chung sẽ được tăng lên thành 1.390.000đ/tháng - 
Theo Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.).

- Trước ngày 01/7/2017mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ - áp dụng từ ngày 01/5/2016). 
 
* Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:
+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung 
+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ