logoCăn cứ thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 thì kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 việc thông báo phát hành hóa đơn chỉ còn 2 ngày chứ không phải 5 ngày như trước đây nữa.

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in..

 Xem nội dung thông tư đầy đủ sau đây:

Phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2016 là 730.000 đồng/thángQuy định mức phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2016 mới nhất theo Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cụ thể như sau:

1. Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Thay thế thông tư 78)

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: